جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/11/17 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه)(دهه فجر گرامي باد) نسخه شماره 3250

 بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين با خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه 5 تهران 
  استاد : دکترحسن احدي - ---استاد راهنما : دکتر حسن اسدزاده -----استاد مشاور :دکتر نور علي فرخي --دانشجو : پرويز صبوري سلوط( قسمت اول )

چکيده
پژوهش حاضر تحت عنوان : بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزند پروري والدين با خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي در منطقه ي 5 تهران انجام گرديد .
در اين پژوهش 240 دانش آموز دختر وپسر( 120 نفر پسر و120نفر دختر)در پايه پنجم ابتدايي به همراه پدر ومادرشان شرکت داشتند .
براي جمع آوري داده ها از 2 پرسشنامه استفاده گرديد که يکي از پرسشنامه ها مربوط به سنجش خلاقيت شيفر بود که دانش آموزان در کلاس به آن پاسخ مي دادند وديگري پرسشنامه ي شيوه هاي فرزند پروري رابينسون بود که اولياي دانش آموزان در منزل به آن پاسخ مي دادند وبراي سنجش پيشرفت تحصيلي از معدل کل دانش آموز استفاده شد .
 براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از روش تحليل واريانس وهمبستگي وt مستقل استفاده شد که نتايج کلي زير بدست آمد :                                                  
-1   بين خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد ودر حد 99درصد اطمينان معني دار است.                                                                                                   -2 بين شيوه هاي فرزند پروري سهل گير و استبدادي هم در پدر وهم در مادر با عوامل خلاقيت و  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ،ضرايب هبستگي منفي وبه ترتيب در حد 95 و 99 درصد اطمينان معني دار است.
-3 بين شيوه ي فرزند پروري مقتدرانه پدر ، با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه ي مثبت و معني دار وجود دارد .  
-4 بين شيوه ي فرزند پروري مقتدرانه مادر با هيچکدام از عوامل خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  رابطه ي معني داري وجود نداشته است .
-5 با توجه به نتايج آزمون t مستقل بين ميانگينهاي خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد ، بدين معني که دختران از نظر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي به مراتب بالاتر از پسران بوده اند . 
  مقدمه
خانواده يکي از مهمترين واساسي ترين سازمانهايي است که به رشد کودک ياري مي دهد ، در خانواده است که کودک نخستين چشم انداز را از جهان پيرامون خود به دست مي آورد واحساس وجود مي کند همچنين در خانواده است که به آداب ورسوم ملي ، مراسم ديني ، وظايف فردي وحدود اختيارات ومسئوليتها پي مي برد ، در واقع روابط صميمانه ي اعضاي خانواده است که در تکوين رشد شخصيت کودک ونوجوان تاثير مي کند (پارسا، 1380).
بين کشورها وگروههاي اجتماعي مختلف به تفاوتهاي چشمگيري درزمينه روابط والدين يا به عبارت ديگر شيوه هاي فرزند پروري برمي خوريم .درسه دهه نخست قرن ميلادي حاضر ، روشهاي فرزند پروري تا حدود زيادي خشن وخشک بودند . درآن زمان به والدين توصيه مي شد با بغل کردن کودک به هنگام گريه کردن اورا لوس نکنند ،طبق برنامه ثابتي به اوغذا بدهند ( اعم از اينکه گرسنه باشد يا نباشد ) اين روش کاملا خشک تا حدودي زير نفوذ مکتب رفتارگرايي بود .جاي ترديد است که پدران ومادران زيادي اين شيوه خشک را بکار بسته باشند ، اما به هر حال ديگاه متخصصان آن زمان چنين بوده است                            ( اتکينسون2، 1983  ).
در دهه 1940 ، روند شيوه هاي فرزندپروري درجهت آسان گيري وانعطاف پذيري بيشتر دگرگون شد دراين دهه ،نظريه هاي فرزند پروري زير نفوذ مکتب روانکاوي قرار گرفت ،مکتبي که درآن اهميت عاطفي کودک وزيانهاي ناشي از کنترل شديد تکانه هاي طبيعي اوتاکيد مي شد ، تحت راهنماييهاي دکتر بنيامين اسپاک به والدين سفارش گرديد که از شم طبيعي خود پيروي کنند واز برنامه هاي انعطاف پذيري که هم با نيازهاي خود آنان وهم با نيازهاي کودکشان سازگاري داشت ، استفاده کنند (اتکينسون 1983).
به نظر مي رسد که امروزه والدين احساس مي کنند که ساده گيري پاسخگوي مشکل آنها نيست .
امروزه جامعه ما بيش از هر زمان ديگر به افراد خلاق نياز دارد ، ميزان پيشرفت يک جامعه در گروه چگونگي تربيت وپرورش نسل جوان است مسئله خلاقيت از مهمترين مسائل در قلمرو روانشناسي آموزشگاهي است . در مورد خلاقيت وشناخت کودکان خلاق بايد خاطر نشان سازيم قبل از اينکه کودکي بتواند خلاق شود به شرايط ويا محيط مناسب نياز دارد .خصوصيات افراد خلاق وغير خلاق مباحثي چند درباره ي ارتباط محيط خانوادگي با خلاقيت به بار آورده ، به طوريکه هم اکنون عقيده براين است که محيط خانوادگي انسان خلاق چيزي سواي محيط خانوادگي آدم غير خلاق مي باشد ( کفايت ، 1373) .بنابراين  خلاقيت ، موضوع بسيار پيچيده اي است که شناخت وشکوفا سازي آن به عنوان يک استعداد نيازمند فراهم آوردن روشهاي تربيتي نوين است و اهميت اين موضوع در جامعه صنعتي امروز به ويژه در دنياي رايانه ها مملوستر مي شود .
 در اين پژوهش برآنيم تا مشخص کنيم که شيوه هاي فرزند پروري يا روشهايي که والدين درتربيت فرزندانشان به کار مي برند چه تاثيري بر خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آنان دارد ؟
بيان مسئله
يکي از مهمترين و اساسي ترين ويژگيهاي انسان که موجب تمايز و برتري وي از ديگر موجودات گرديده خلاقيت است. انديشه خلاق، قابليتي است که مي توان آنرا در تمامي ابعاد زندگي انسان مشاهده کرد. انسان بوسيله همين تفکر خلاق مي تواند توانمنديهاي خود را افزايش داده، مسائل و مشکلاتش را حل نمايد و به سوي کمال و ترقي پيش رود.                                            
داشتن افراد خلاق يکي از خواستها وآرزوهاي هر خانواده وهر جامعه اي است ووجود افراد خلاق امري حياتي به نظر مي رسد. امروزه متخصصان امر تعليم وتربيت ودانشمندان به اين نکته پي برده اند که خلاقيت خصيصه اي نيست که تنها دراختيار معدود افرادي قرار گرفته باشدبلکه همه انسانها از خلاقيت بهره مند هستندولي امکان بروز و ميزان رشد آن در افراد مختلف متفاوت است .طبق دستاوردهاي علمي بشر گرچه انسان استعداد خلاقيت را با خود به همراه دارد اما پرورش اين استعداد وفراهم آوردن زمينه اي براي بروز آن مستلزم تربيت است، تعليم وتربيت اعم از رسمي وغير رسمي نقش بسيار مهمي دراين زمينه ايفا مي کند وازاين ميان، نقش والدين تعيين کننده است .سازه ي مهم ديگري که سالهاست مرکز توجه روانشناسان تربيتي وديگر متخصصين آموزش وپرورش بوده است پيشرفت تحصيلي مي باشد که از نظر علمي وکاربردي داراي اهميت است ويکي از عوامل مهم مقبوليت وپذيرش درکلاس درس است .لذا هرسال حجم وسيعي از مطالعات را به خود اختصاص مي دهد و خانواده نخستين مسئول جامعه از نظر تکوين شخصيت ورشد وپرورش استعداد ها وخلاقيتهاي فرزندان وپيشرفت تحصيلي وهمچنين از نظر سازگاري  فرد با جامعه، داراي آثار وسيعي مي باشد ، زيرا پي ريزي رفتار کودک در خانواده شکل مي گيرد.
ما در کشوري زندگي مي کنيم که براي رسيدن به استقلال وپيشرفت همه جانبه در زمينه هاي فردي واجتماعي ، اقتصادي ، صنعتي ، علمي وفرهنگي به شخصيتهاي رشد يافته وبه دلهاي بيدار ومغزهاي انديشمند ودستهاي ماهر وتوانا نيازمند است .چنين شخصيتها ومغزها ودلها ودستهايي بايد تربيت شوند ونقش خانواده داراي اهميت فوق العاده است .( گالاگر ، 1367 ) .
بدون شک خانه وخانواده به عنوان نخستين ومهمترين محيط اجتماعي که کودک درآن چشم به دنيا باز مي کند ، موثرترين نقش را در کنترل و هدايت تخيل وظهور خلاقيتها دارد.پس با توجه به مطالب فوق ، اين تحقيق درپي يافتن پاسخ به سوال زير است :
آيا بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
اين تحقيق به دنبال آن است که تا ارتباط بين متغير ها را مورد بررسي قرار دهد .
ادامه دارد


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته