جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/11/24 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3255

  بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين با خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي منطقه 5 تهران 
 دانشگاه علوم و تحقيقات استادان : دکترحسن احدي ، دکتر حسن اسدزاده ، دکتر نور علي فرخي ---دانشجو : پرويز صبوري سلوط( قسمت ششم )

2- به منظور بررسي سطح معني داري تفاوت ميانگين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دربين دوگروه پسر ودختر با توجه به اينکه پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مقياس فاصله اي وجنسيت دانش آموزان در مقياس اسمي مورد ارزيابي قرار گرفته بود از آزمون تي مستقل استفاده شد،.براساس داده هاي مندرج در جدول شماره ي : 30-4چون مقدار t محاسبه شده (t/47 = 2 ) در درجه ي آزادي (238) از مقدار t جدول          ( t/96 = 1 ) بزرگتر است.  با 95 درصد اطمينان نتيجه مي گيريم که بين ميانگين هاي دوگروه پسران ودختران در عامل پيشرفت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد، بنابراين فرض صفر رد وفرض خلاف تاييدمي گردد.
بحث ونتيجه گيري در مورد نتايج
   فرضيه ي اول در مورد رابطه ي خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي باشد .نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون ،براي آزمون اين فرضيه نشان داد که بين خلاقيت وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان از نظرآماري تفاوت معني داري وجود دارد (جدول شماره1-2) بدين معني که با افزايش خلاقيت دردانش آموزان پيشرفت تحصيلي آنان نيز بالا مي رود.
 چون رابطه ي بين نمرات آزمونهاي پيشرفت تحصيلي وآزمونهاي آفريننده  خيلي چشمگير نيست بنابراين،ازروي نمرات پيشرفت تحصيلي يا موفقيتهاي کلاسي دانش آموزان نمي توان افراد خلاق يا افراد داراي تفکر واگرا را انتخاب کرد(سيف،1379). به نظر اسکوئيلر (1372) به علت مطرح شدن تفکر واگرا در خلاقيت وبه خوبي شناخته نشدن آن در مدارس ،ارتباط خلاقيت وپيشرفت تحصيلي خيلي کمتر از ارتباط هوش وپيشرفت تحصيلي مي باشدواگر چنانچه درآينده ،روش آموزش در مدارس دگرگون شده واهميت تفکر واگرا مشخص گردد مسلما ارتباط خلاقيت وپيشرفت تحصيلي بيشتر خواهد شد .
   فرضيه هاي دوم وسوم وچهارم در مورد رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با خلاقيت مي باشد.نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها با استفاده ازروش همبستگي پيرسون،براي آزمون اين فرضيه ها نشان داد  که بين شيوه هاي فرزند پروري سهل گيرانه واستبدادي هم در پدر وهم در مادر با خلاقيت دانش آموزان رابطه ي معکوس وجود دارد ، همچنين بين شيوه ي فرزند پروري اقتداري پدر با خلاقيت دانش آموزان رابطه ي مثبت ومعني دار وجود دارد،امادرمورد شيوه ي فرزند پروري اقتداري مادر با خلاقيت دانش آموزان رابطه ي معني دار وجود نداشته است. (جدول شماره: 1-7).
   نتايج حاصل با تحقيقات واتسون ،گتزلس ،جکسون وبرلينسکي(1962)نقل ازکفايت(1373)، گورمن(1370)آلبرت ،رانگو وگوان(نقل از حسيني، 1378)، دمينو (نقل از جاويدي کلاته جعفر آبادي ،1372)، آمابيل ،توس ريولن و اميدي ومنصور (نقل از رسولي،1381)،ميلر وجرارد(1979)، پارچه باف(1369)، کارن ليست و رنزولي (1991)، همخواني دارد .
آنها در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که بين شيوه هاي فرزندپروري به روش اقتدار منطقي يا دموکراسي مابانه با خلاقيت  فرزندان رابطه مثبت ومعني داري وجود دارد. به اين معني که والديني که با فرزندان خود رابطه گرم و صميمي دارند و به کودکان استقلال عمل ميدهند و به نظر آنها اهميت مي دهند و بر اعمال کودکان نظارت منطقي دارند، خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آنها زياد است.
 همچنين تحقيقات مختلف نشان داده است که بينش شيوه هاي فرزندپروري به روش استبدادي (ديکتاتورمابانه) با خلاقيت رابطه منفي وجود دارد. به اين معنا که والديني که با فرزندان خود استبدادي برخورد مي کنند، خلاقيت پايين دارند.همچنين بين شيوه فرزندپروري  به روش سهل گير با خلاقيت فرزندان، رابطه ي منفي وجود دارد.نتايج حاصل درچند جنبه قابل تبيين است :
   اولين تبيين براي ارتباط خلاقيت با شيوه ي فرزند پروري اقتداري، مي توان به روشي که والدين دراين شيوه براي فرزند خود مي گزيننداشاره کرد به نحوي که اين والدين از درجات بالايي از گرمي ،پذيرش بدون قيد وشرط ،انعطاف پذيري برخوردارند. اين والدين هم براي رفتار خودمختارانه وهم براي رفتار منضبط اعتبار قايلند،آنان روابط کلامي را تشويق مي کنند وهر موقع کودک را از چيزي منع مي کنند يا از اوانتظاري دارند برايش دليل مي آورند،مشورت کردن با کودک در تصميم گيري هاي در سطح توان کودک،ايجاد فرصت کنجکاوي ،داشتن علايق فکري قوي وگسترده از طرف والدين از ويژگيهاي خانوادگي تاثير گذار بر خلاقيت مي باشد.
 دومين تبيين اين است که والديني مسئوليت پذيرند ،به نيازها وعواطف مثبت کودک توجه دارند وسعي   مي کنند محيطي شاد ودلپذير براي فرزند خود در خانه به وجود آورند.                                   خود نظم دهي واحترام به انتخابهاي کودک در ايجاداعتماد به نفس،استقلال ،احترام به علايق وعقايد از جمله مواردي است که با خصوصيات افراد خلاق همپوشي داشته وزمينه را براي ظهور خلاقيت مهيا مي نمايد.
 با توجه به نتايج تحقيق حاضر وتحقيقاتي که به عنوان شاهد آورده شد ،شيوه ي فرزند پروري اقتداري نسبت به شيوه ي استبدادي وسهل گير بسيار موثرتر وکارآمدتر در تربيت کودکان خلاق عمل مي نمايد کودکي که در خانواده باروش تربيتي اقتداري ويا دموکراسي مابانه تربيت مي شود با استقلال فکري و اعتماد به نفس بار مي آيد ، کودک در چنين خانواده اي تصميم مي گيرد ، مي انديشد ،اظهارات خود را آزادنه بيان مي کند،والدين نيز عملکردهاي خلاق فرزند خود را تشويق مي نمايند وفرصتهايي را به وجود مي آورند که با سوال وپرسش از سوي کودک حس کنجکاوي وکشف ناشناخته ها براي اولذت بخش باشد وهرگز از پرسيدن ودرک امور واهمه نداشته باشد،والدين مقتدر همواره در تلاشند تا فعاليتهاي کودک را به شيوه اي عقلاني وموضوع مدار هدايت کنند کودکان والدين مقتدر در مقياسهاي همچون فعال بودن ،اعتقاد به خود استقلال راي يا خودداري ،رتبه هاي بالايي را به خود اختصاص مي دهند ،اين کودکان واقع گرا ،با کفايت وخشنود توصيف شده اند .
    در ميان اين سه الگو ،الگوي استبدادي کمترين مهرورزي را اعمال مي کند ،به ويژه اين والدين به ندرت تعاملي که منجر به خشنودي کودک شود ،شرکت مي جويند ،والدين مستبد عموما نسبت به تلاشهاي کودکان براي حمايت وتوجه بي تفاوتند وبه ندرت از تقويت مثبت استفاده مي کنند .
   ايجاد محدوديت در رفتار کودک ،عدم بيان اظهار نظر،بي توجهي به خواستها ونيازهاي کودک وعدم اعتماد به تواناييهاي کودک و . . . موجب مي شود خود پنداره منفي در کودک شکل بگيرد وبه همين طريق اعتماد به نفس اونيز ضعيف گردد . شيوه ي فرزند پروري استبدادي دردوران کودکي باعث مي شود که کودک مضطرب ،ناشاد ،ناسازگار،ترسو وکمرو بار بيايد ودر صورت ناکام شدن ،خصومت از خود نشان دهد ودر نوجواني با عث مي شود که نوجوان سازگاري کمتري نسبت به همسالان از خود نشان دهد  .  ادامه دارد


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته